Algemene voorwaardenSales Square BV 2020-2021

Algemene voorwaarden
Sales Square BV 2020-2021

Inhoudsopgave

 • Leveringsvoorwaarden opdrachtgevers en opdrachtnemers per 19-2-2019
 • Gebruikersvoorwaarden Sales Square online inschrijven voor kandidaten, werknemers en zzp’er per 20 mei 2019

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Sales Square BV

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Sales Square goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert.
 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of enig daarmee samenhangend document, ongeldig of onverbindend worden verklaard, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overeenkomst niet aantasten voor zover het andere bepalingen dan de ongeldige betreft. In een dergelijk geval zal de ongeldige bepaling of zullen de ongeldige bepalingen worden vervangen door wel geldige en bindende bepaling(en), die zo weinig mogelijk – gelet op doel en strekking van de overeenkomst – zullen afwijken van de ongeldige bepalingen.
 4. De opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes en overeenkomsten van Sales Square.
 5. Wanneer Sales Square niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of Sales Square het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaven;

kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Sales Square aan de opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie de opdrachtgever via Sales Square in contact is gekomen met het oog op ofwel het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat ofwel de terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;

tarief: het door de opdrachtgever aan Sales Square verschuldigde tarief voor de op grond van de opdracht verrichte of te verrichten dienst, exclusief BTW;

Uitzendkracht/payrollmedewerker: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een payrollbureau via Sales Square teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde;

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle door Sales Square verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij Sales Square, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden Sales Square slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Aanbiedingen/offertes/opdrachtbevestigingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sales Square daaraan niet gebonden.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sales Square niet.

ARTIKEL 4. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Telkens indien door opdrachtgever een opdracht aan Sales Square wordt gegeven en deze opdracht door Sales Square wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand.
 2. De opdracht of overige overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan of door Sales Square schriftelijk bevestigd. De opdracht is daarmee definitief, tenzij de opdrachtgever per omgaande en uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na datum van de bevestiging schriftelijk aan Sales Square meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen.
 3. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Verlenging van de opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. In geval van tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever behoudt Sales Square zich het recht voor bij opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging opgenomen fee plus daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging in de zin van dit lid wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel in de ruimste zin des woords. Een opdracht is niet tussentijds opzegbaar tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
 5. Elke opdracht kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door de andere partij worden opgezegd, indien:
 • de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt; • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of
 • de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd. De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Sales Square worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 1. Een opdracht kan door Sales Square worden ontbonden indien de functie-eisen/opdracht in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat Sales Square geen geschikte kandidaat kan voorstellen. Eveneens kan de opdracht worden ontbonden door Sales Square als de functie-eisen /opdracht-eisen gedurende de opdracht zodanig worden gewijzigd dat het functieprofiel daardoor wijzigt. Indien deze ontbindingsgronden zich voordoen is opdrachtgever Sales Square 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

ARTIKEL 5. PERSOONSGEGEVENS

 1. Partijen zullen alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een kandidaat/medewerker die gedurende de werving en selectie ronde/ terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk en met inachtneming van de geldende privacy wetgeving behandelen. Dit houdt onder meer in dat persoonsgegevens alleen mogen worden vastgelegd en gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het werven en selecteren van de medewerker, de registratie als kandidaat, de uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever zal de kandidaat/medewerker op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk(e) doeleinde(n) deze gegevens worden verwerkt.
 3. Alle door Sales Square verstrekte gegevens aan opdrachtgever met betrekking tot kandidaten/medewerkers dienen na afloop van de opdracht te worden vernietigd door opdrachtgever.

 ARTIKEL 6. VERTROUWELIJKHEID

 1. Sales Square en opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. De geheimhouding geldt voor alle informatie waarvan partijen behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is. De geheimhouding geldt niet als door de wet of overheidsinstantie een informatieplicht wordt opgelegd of overleg noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 2. De door Sales Square verstrekte adviezen/consultaties en ondersteuning, zijn vertrouwelijk van karakter en dienen als zodanig door opdrachtgever te worden behandeld.

ARTIKEL 7. FACTURATIE EN BETALING

 1. Tarieven zijn allen exclusief omzetbelasting, toeslagen en (on)kostenvergoeding.
 2. Facturatie geschiedt door middel van het verzenden van digitale facturen in de vorm van een pdf-bestand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Bezwaren tegen de juistheid van de facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Sales Square te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de wederpartij zijn rechten verloren.
 4. Bij betwisting van de factuur is opdrachtgever desalniettemin gehouden tot betaling. De opdrachtgever mag zich niet beroepen op verrekening/schuldvergelijking.
 5. Door opdrachtgever verlangde aanvullende werkzaamheden, anders dan de werkzaamheden die vooraf zijn overeengekomen in de overeenkomst, worden op basis van nacalculatie geleverd. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht, komen voor rekening van opdrachtgever.
 6. Betaling van de factuur dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.
 7. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Sales Square tot ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
 8. Indien Sales Square  overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is de opdrachtgever gehouden Sales Square alle gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die Sales Square binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijke aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. In geval van incasso van de verschuldigde bedragen heeft Sales Square de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen of die kosten fort faire te bepalen op 15% van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.
 9. Het afgesproken tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij Sales Square en/of het payrollbureau zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend of bij cao wijzigingen. Sales Square heeft het recht om de prijzen jaarlijks te indexeren conform CBS-index zakelijke dienstverlening.

ARTIKEL 8. NAKOMING OPDRACHT

 1. Sales Square is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren. Sales Square is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade) en dus nimmer gehouden om indirecte schade te vergoeden.
 2. De opdrachtgever verstrekt aan Sales Square alle benodigde informatie en verleent ook overigens aan Sales Square alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om Sales Square in staat te stellen de opdracht en/of de overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. In geval van overmacht aan de zijde van Sales Square wordt de uitvoering van de opdracht/overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Sales Square om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Sales Square voor elke aansprakelijkheid van derden in verband met de opdracht.

ARTIKEL 10. WERVING EN SELECTIE

 1. Sales Square zal de werving en selectie van kandidaten verrichten op basis van een opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat of op basis van een opdracht tot terbeschikkingstelling van de kandidaat aan opdrachtgever (via payroll).
 2. Sales Square kan ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.
 3. Sales Square is gerechtigd bij de werving van kandidaten voor opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever verstrekt Sales Square tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht en/ of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht
 5. Sales Square bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 6. Sales Square zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte kandidaat aan te bieden. Sales Square schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Sales Square om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aanbieden.
 7. Sales Square is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten en medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen.

ARTIKEL 11. PAYROLL

 1. De administratieve afhandeling van de verloning en facturatie gaat via een payroll bureau. Gedetacheerde en uitgezonden medewerkers / kandidaten komen bij het door Sales Square aangewezen payrollbureau op de payroll en dit payrollbureau is derhalve juridisch werkgever. Het payrollbureau zal de declarabele uren factureren aan Opdrachtgever. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van het payrollbureau van toepassing op uitzendingen en detacheringen. Uitzondering daarop zijn de hieronder vastgelegde bepalingen, mits deze daarvan afwijken.
 2. De opdrachtgever meldt de payrollmedewerker aan bij een door Sales Square aan te wijzen Payrollbureau door middel van het correct door hem en de payrollmedewerker ingevulde (digitale) opgaveformulier van het Payrollbureau. De opdrachtgever controleert of het door de payroll medewerker in te vullen deel van het opgaveformulier correct en volledig is ingevuld. Het opgaveformulier dient uiterlijk 2 dagen voor de beoogde ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door het Payrollbureau ontvangen te zijn.
 3. Indien een (potentiële) opdrachtgever via Sales Square in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door Sales Square aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die opdrachtgever) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 1 jaar nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met Sales Square en is hij het tarief van 25% van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris (ongeacht of de opdracht was voor een parttime/fulltime dienstverband). Onder arbeidsverhouding wordt onder meer verstaan: arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, overeenkomst van opdracht, het ter beschikking laten stellen van de kandidaat aan de opdrachtgever door een derde.
 4. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de tussen de opdrachtgever en Sales Square overeengekomen opzegtermijn, doch minimaal met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Een opdracht is niet tussentijds opzegbaar tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
 5. Indien de opdrachtgever de medewerker rechtstreeks in dienst wil nemen brengt Sales Square u een zogenaamde Werving en selectie vergoeding in rekening; (bruto jaarloon (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) x 25%). Na 1200 gewerkte uren kunt u de kandidaat kosteloos overnemen. Wilt u de medewerker eerder overnemen dan betaalt u eenmalig een “restant” bedrag (berekening Werving en selectie waarbij 1200 gewerkte uren 100% is).
 6. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
 7. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de payrollmedewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendmedewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 8. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Sales Square aansluitend aan de door de payroll medewerker gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Sales Square wordt verstrekt.
 9. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de payrollmedewerker de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de payrollmedewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is het payrollbureau gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de payrollmedewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.
 10. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de payrollmedewerker aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de payroll medewerker bij ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de payroll medewerker bij Payrollbureau ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever

Gebruiksvoorwaarden

Sales Square online inschrijven voor kandidaten, werknemers een zzp’er

Inleiding

 1. Sales Square online inschrijven is het besloten gedeelte van de website van Sales Square, beschikbaar via de website indien je een account hebt. Met een account op Sales Square online inschrijven kan je – onder meer – op vacatures reageren, je gegevens inzien en beheren. Ga je via Sales Square aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Sales Square online inschrijven tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie.
 2. Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Sales Square geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Sales Square niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal – contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten/aanvullen van je profiel.

1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze gebruiksvoorwaarden en het algemene deel van de gebruiksvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Sales Square online inschrijven door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van Sales Square. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Sales Square online inschrijven. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden Sales Square online inschrijven voor werknemers ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruiksvoorwaarden van onze website. Je kunt de Gebruiksvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.
 2. Sales Square behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Sales Square zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Sales online inschrijven zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website van toepassing.
 3. Deze Gebruiksvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en Sales Square overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

2. TOEGANG TOT SALES SQUARE ONLINE INSCHRIJVEN

 1. Voor het gebruik van – een onderdeel van – Sales Square online inschrijven zijn (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Indien je zelf een account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mail met “bevestig je e-mailadres”. Indien Sales Square een account voor je heeft aangemaakt, ontvang je een mail met jouw gegevens.
 2. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Op de website staat een link waarin vermeld wordt hoe dit moet.

3. PROFIEL IN SALES SQUARE ONLINE INSCHRIJVEN

 1. Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. Ook kunnen we jouw zoekgedrag gebruiken om je beter op weg te helpen. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Je kunt altijd verzoeken om tussenkomst van een medewerker van Sales Square. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon vermeld op de website.
 2. Als je je account verwijdert zal je in de toekomst als je wilt solliciteren bij Sales Square een nieuw profiel moeten aanmaken. Let op, als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.
 3. Indien je hebt gewerkt voor Sales Square gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Sales Square online inschrijven zichtbaar. Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn onder voorwaarden ten behoeve van bijv. claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor Sales Square.
 4. Indien je nog niet wil dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door: jouw profiel bij te werken, je beschikbaarheid aan te geven of door gericht te solliciteren op een vacature. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Sales Square overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.
 5. In ons Privacy Statement Disclaimer kun je hier meer over lezen.
 6. Sales Square online inschrijven wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd.

4. BEVEILIGING

 1. De gegevens die je bij ons achterlaat, beveiligen we met de modernste technieken om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Sales Square online inschrijven te voorkomen.
 2. Het is helaas niet mogelijk om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Sales Square aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Sales Square.

5. PRIVACY

 1. Via Sales Square inschrijven en bij het aanmaken van een account voor Sales Square online inschrijven wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Sales Square zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen overeenkomstig het Privacy Statement Disclaimer. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via jouw contactpersoon. Meer informatie vind je in het Privacy Statement Disclaimer.